Wykonawcy przebudowy ulic Łąkowej i Ogrodowej w Ostrowach nad Okszą wyłonieni

7 grudnia podpisaliśmy umowy na przebudowy ulic Łąkowej i Ogrodowej w Ostrowach nad Okszą. Wartość prac wyniesie łącznie 1.076.638,52 zł.

 

24 sierpnia br. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1488/358/VI/2022 zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
współfinansowanego ze środków EFRROW.

Na liście tej znalazł się zgłoszony przez nas projekt „Przebudowy i rozbudowy dróg w miejscowości Ostrowy nad Okszą”. Uzyskaliśmy wsparcie sięgające kwoty 2.366.745,00 zł.

W ramach tego zadania wykonamy połączenie ulicy Ogrodowej i Łąkowej (dopełnienie naszych ubiegłorocznych wniosków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) oraz połączenie ulicy Częstochowskiej i Lotniska w tym obszarze. Celem jest utworzenie dobrych objazdów i aktywizacja tego obszaru Ostrów nad Okszą.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w zakresie przebudowy ulic Łąkowej i Ogrodowej wyłoniliśmy już wykonawców i podpisaliśmy z nimi stosowne umowy. Pierwszą z nich zajmie się firma DOMAX z Boronowa. Koszt modernizacji to 588.298,85 zł. Remont drugiej zleciliśmy spółce OLS z Lublińca, za kwotę 488.339,67 zł.

Ulica Łąkowa wyremontowana zostanie na odcinku 462,3 metrów. Obecnie jest to droga utwardzona tłuczniem kamiennym, destruktem asfaltowym oraz żużlem wielkopiecowym o nieregularnej szerokości, ze zdeformowaną nawierzchnią, gdzie wody opadowe zatrzymują się w zagłębieniach, tworząc lokalne zastoiska wodne. Nie posiada chodników i rowów przydrożnych.

Stan ten ulegnie znacznej poprawie po przebudowie. Zaprojektowaliśmy bowiem drogę jednojezdniową, jednopasową z nawierzchni bitumicznej o szerokości pasa 3,5 metra. Po obu stronach jezdni wykonane zostaną tłuczniowe pobocza o szerokości 0,75 metra. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo zakola koryta Białej Okszy istnieje duże zagrożenie meandrowania rzeki wewnątrz pasa drogi. Aby temu zapobiec, na lewym jej brzegu projektanci przewidzieli umocnienie w postaci linii gabionów siatkowo-kamiennych o długości 50 metrów. Pojawi się ponadto 16 latarń oświetlenia ulicznego.

Ulicę Ogrodową, o obecnie podobnej strukturze jak ulica Łąkowa, zmodernizujemy z kolei na długości 483,08 metra. Jezdnia będzie miała szerokość 3,5 metra. Powstaną pobocza, odwodnienie szlaku oraz zamontujemy 17 latarń oświetlenia ulicznego.

Do góry