Zakup węgla od Gminy Miedźno. Nabór wniosków na drugą turę

Informujemy, że od 2 stycznia 2023 roku Urząd Gminy Miedźno zacznie przyjmować w drugiej turze wnioski na preferencyjny zakup węgla dystrybuowanego za pośrednictwem naszego samorządu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda uprawniona osoba będzie mogła nabyć od 1 stycznia 2023 roku 1,5 tony węgla.

Paliwo będą mogły nabyć gospodarstwa domowe, które są uprawnione do tzw. dodatku węglowego i które zgłosiły węgiel jako podstawowe źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

WAŻNE! Jeżeli już wcześniej gospodarstwo domowe skorzystało z preferencyjnego zakupu węgla np. z Polskiej Grupy Górniczej, to zakup od Gminy Miedźno nie będzie możliwy.

Wniosek powinien zawierać:

* imię i nazwisko wnioskodawcy;
* adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na którego rzecz jest dokonywany zakup preferencyjny;
* adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy;
* określenie ilości węgla, o której zakup występuje wnioskodawca;
* informację, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu;
* oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na którego rzecz jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym drugim przypadku powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wypełniony wniosek prosimy dostarczyć na adres: Urząd Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub elektronicznie na adres ePUAP: /8sm57mpm7e/skrytka


Węgiel kamienny będzie dystrybuowany do mieszkańców gminy, którzy złożyli wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego i ich wniosek został pozytywnie zweryfikowany. O pierwszeństwie zakupu decyduje kolejność złożonego wniosku.

Ustalona cena sprzedaży wyniesie 1890,00 zł za tonę surowca. Cena ta nie obejmuje kosztów transportu bezpośrednio z punktu odbioru do gospodarstwa.

Węgiel będą dystrybuować wyłonione punkty odbioru. Są nimi:

- PHU „Domix" Dariusz Lasota, ulica Ogrodowa 1, Ostrowy nad Okszą oraz
- PHU „Rol-Trans" Marek Chudaszek, ulica Strażacka 40, Łobodno.

Po weryfikacji wniosku każdy z nabywców zostanie poinformowany indywidualnie o konieczności zapłaty. Po dokonaniu wpłaty na wskazany rachunek bankowy i jej zaksięgowaniu przez urząd, konkretny punkt odbioru skontaktuje się z mieszkańcem w celu odbioru węgla.

Do góry