Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie połączenia miejscowości Gminy Miedźno

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie połączenia miejscowości Miedźno, Izbiska, Kołaczkowice i Wapiennik w jedną miejscowość o nazwie Miedźno. Konsultacje społeczne mają na celu poznanie opinii mieszkańców w wyżej wymienionej sprawie.

Szanowni Mieszkańcy,

Planowane połączenie miejscowości Miedźno, Izbiska, Kołaczkowice i Wapiennik w jedną miejscowość o nazwie Miedźno ma na celu uporządkowanie nazewnictwa oraz numeracji ulic i miejscowości położonych na terenie Gminy Miedźno. Obecnie w wielu miejscach niespójność adresów powoduje dodatkowe utrudnienia.

Miejscowość Izbiska nie obejmuje swoim zasięgiem wszystkich domów wzdłuż drogi biegnącej przez tą miejscowość. Część z nich posiada adres przy ul. Częstochowskiej w Miedźnie. Mieszkańcy pomimo tego, że należą oficjalnie do sołectwa Miedźno utożsamiają się z mieszkańcami Izbisk. Biorą udział w zebraniach wiejskich sołectwa Izbiska i interesują się jego sprawami. Nie mogą jednak uczestniczyć w pełni w życiu lokalnym tej społeczności. Przykładem tego jest brak możliwości głosowania podczas zebrań wiejskich. Podobnie jest w Izbiskach Małych gdzie nr adresowy 1 w rzeczywistości znajduje się na terenie miejscowości Miedźno. W przypadku połączenia miejscowości będzie istniała możliwość utworzenia jednej ulicy z jednolitą numeracją adresową na terenie całych Izbisk.

Jeszcze większe zamieszanie wprowadzają granice miejscowości Miedźno-Wapiennik-Kołaczkowice. Przykładowo w ciągu jednej ulicy położonej w kolonii Wiktorów i Małych Kołaczkowicach mamy budynki o nr adresowych przypisanych do każdej z tych trzech miejscowości. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku drogi powiatowej Miedźno-Mokra gdzie budynki posiadają adresy do Miedźna, Wapiennika i Kołaczkowic, pomimo jednolitej zabudowy.

Poza przytoczonymi wyżej przykładami, na terenie obszaru miejscowości Miedźno-Izbiska-Kołaczkowice-Wapiennik znajduje się więcej miejsc z podobnymi problemami niespójności adresów. Nieścisłości adresowe i ich nieprzejrzystość wynikająca ze skomplikowanych linii granicznych pomiędzy miejscowościami powoduje, że chociażby podczas zdarzeń powodujących konieczność wezwania służb ratunkowych dochodzi do utrudnień w dokładnej lokalizacji posesji.

Połączenie miejscowości umożliwiłoby wyeliminowanie powyższych problemów, a w kolejnym kroku ujednolicenie nazewnictwa ulic i adresów. Zmiany granic miejscowości nie będą miały wpływu na granice sołectw - granice tych jednostek pomocniczych gminy określane są w odrębnym postępowaniu, jak również nie wpłyną na zmianę obrębów geodezyjnych (numeracja działek geodezyjnych pozostanie bez zmian).

Połączenie powyższych miejscowości nie będzie rodzić dla mieszkańców obowiązków związanych z wymianą dokumentów tj.:

1. nie będzie konieczna wymiana dowodów osobistych – z uwagi na fakt, iż obowiązująca od 1 marca 2015 r. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych nie przewiduje w nowych dowodach osobistych umieszczania informacji o adresie zameldowania.

2. nie będzie konieczna wymiana paszportów – paszporty nie zawierają adresu zameldowania posiadacza paszportu (art. 18 ust. 1 ustawy z dnia  13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych).

3. nie będzie konieczna wymiana dokumentów prawa jazdy – z dniem 4 marca 2016 r. zmienione zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, zgodnie z którym w dokumentach prawa jazdy nie umieszcza się informacji o adresie zamieszkania. Prawa jazdy wydane przed dniem wejścia w życie zmienionych przepisów, zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane, oraz nie podlegają wymianie w przypadku zmiany adresu zamieszkania posiadacza dokumentu.

4. nie będzie konieczna wymiana legitymacji emeryta, rencisty – dokumenty te nie zawierają danych adresowych posiadaczy tych dokumentów (§ 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu).

5. nie będzie konieczna wymiana dowodów rejestracyjnych – z uwagi na fakt, że z dniem 1 stycznia 2016 r. zaczął obowiązywać nowy przepis  art. 79c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym w przypadku zmiany nazwy miejscowości, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, tablice rejestracyjne, znaki legalizacyjne i nalepki kontrolne wydane przed dniem wejścia w życie przepisów zmieniających nazwę miejscowości, zachowują ważność.

Zmiana nazwy miejscowości nie wpłynie na ważność posiadanych umów czy aktów notarialnych.
Aktualizacja danych w dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, księgach wieczystych, rejestrze mieszkańców, gminnej ewidencji podatkowej oraz gminnej ewidencji opłat za odbiór odpadów następować będzie na bieżąco z urzędu. Mieszkańcy z tytułu ich uaktualniania nie poniosą kosztów.


Również aktualizacja danych w ewidencjach identyfikacyjnych podatnika oraz płatnika w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Urzędzie Skarbowym następować będzie bez dodatkowych opłat.

Koszty finansowe z powodu zmiany nazwy miejscowości mogą ponieść przedsiębiorcy, którzy będą musieli dokonać zmian pieczątek firmowych, bądź osobistych, wizytówek, banerów reklamowych, czy publikowanych reklam.

Konieczna będzie również zmiana oznaczeń granic miejscowości na drogach, co obciążać będzie zarządcę drogi.

Wójt Gminy Miedźno
Piotr Derejczyk


Jak będą przebiegać konsultacje?

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy miejscowości: Miedźno, Izbiska, Kołaczkowice oraz Wapiennik posiadający czynne prawo wyborcze. Zostaną one przeprowadzone w formie ankiety korespondencyjnej. Pakiety zostaną dostarczone uprawnionym mieszkańcom przez pracowników Urzędu Gminy w terminie do 30 października 2021 roku.

Same konsultacje społeczne rozpoczną się 3 listopada 2021 roku i potrwają do 22 listopada 2021 roku. Kartę z ankietą złożyć będzie można w tym czasie w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Miedźno przy ul. Ułańskiej 25, pok. nr 11, w godzinach pracy Urzędu.

Załączona grafika prezentuje obszary, w których występuje największa niespójność adresowa. W załączniku pod tekstem przestawiamy Państwu również opinię prawną.

Do góry