Ogólna charakterystyka gminy

Gmina Miedźno usytuowana jest w północnej części województwa śląskiego, gdzie zajmuje powierzchnię 113,17 km2. Zamieszkuje ją około 7,5 tys. osób w jedenastu wsiach: Miedźno, Kołaczkowice, Mokra, Ostrowy nad Okszą, Mazówki, Rywaczki, Nowy Folwark, Izbiska, Borowa, Władysławów, Wapiennik.

mapka gminy

W Miedźnie - lokalnym ośrodku o funkcji mieszkaniowo - usługowej, koncentrują się obiekty związane z obsługą ludności, jak i swoją siedzibę mają tam władze gminy.

Podstawową dziedziną gospodarki jest rolnictwo - głównie małoobszarowe gospodarstwa indywidualne, o produkcji roślinno - zwierzęcej. Tereny upraw znajdują się głównie w centralnej części gminy. Tereny leśne stanowią około 42% powierzchni gminy zajmując jej wschodnią, północno - wschodnią i zachodnią część. Na terenie gminy brak jest praktycznie ośrodków przemysłowych. Funkcją uzupełniającą w gminie jest rekreacja.

Wzdłuż północnej granicy gminy biegnącej korytem rzeki Liswarty, w malowniczej dolinie rzeki otoczonej lasami sosnowymi powstały chaotyczne zespoły zabudowy rekreacyjnej.

Związki z terenami sąsiadującymi

Obszar Gminy Miedźno graniczy:

  • od wschodu z Gminą Mykanów; granica przebiega pomiędzy kompleksem leśnym położonym w Gminie Miedźno a doliną rzeki Kocinki (dopływ rzeki Warty)
  • od północnego - wschodu z Gminą Brzeźnica Nowa; granica przebiega pomiędzy kompleksem leśnym położonym w Gminie Miedźno, a doliną rzeki Kocinki,
  • od północy z Gminą Popów; granica przebiega korytem rzeki Liswarty, wzdłuż linii kolejowej co z kolei dzieli tereny leśne położone na terenach obu gmin,
  • od zachodu z Gminą Opatów; granica przebiega pomiędzy terenami leśnymi Gminy Miedźno a terenami pól,
  • od południa z gmina Kłobuck; granica przebiega pomiędzy terenami leśnymi położonymi w obu gminach.
lokalizacja gminy
lokalizacja gminy

Uwarunkowania przyrodnicze

Zgodnie z podziałem fizjograficznym Gmina Miedźno leży na Wyżynie Wieluńskiej, rozciągającej się od przełomu Warty w kierunku Wielunia. Wyżyna Wieluńska stanowi część płyty jurajskiej, która w kierunku południowo - wschodnim tworzy makroregion Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej. Pozbawiona jest ona jednak cech krajobrazowych, ponieważ zbudowana jest częściowo z innych pięter jury i dyslokowana tektonicznie.

Obszar Gminy Miedźno obniża się z zachodu na wschód osiągając na zachodzie wysokość około 255 m n.p.m. i na wschodzie około 205 m n.p.m. 

Gmina Miedźno wraz z przyległymi terenami, położona jest w zlewni rzeki Liswarty, będącej lewobrzeżnym dopływem Warty. W związku z silnym bakteriologicznym zanieczyszczeniem rzek przepływających przez Gminę Miedźno - Białej Okszy i Liswarty, podstawowym problemem z zakresu ochrony środowiska jest budowa gminnej oczyszczalni ścieków z systemami kanalizacji sanitarnej z wyeliminowaniem niekontrolowanego zrzutu ścieków do rzeki. 

Według mapy hydrologicznej Polski teren gminy należy w całości do tzw. regionu wieluńskiego - krakowskiego, z występowaniem głównego, użytkowego poziomu wodnonośnego w skałach mezozoicznych. Na tym poziomie bazują ujęcia komunalne dla miasta Częstochowy i dla gmin ościennych. Teren gminy położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Częstochowa E. Stanowi on typ zbiornika szczelinowego z wodami bardzo czystymi i nadającymi się do użytku bez uzdatniania. Na obszarze o walorach krajobrazowo - przyrodniczych występuje konieczność uwzględniania wymogów ochrony środowiska we wszystkich rodzajach działalności gospodarczej, a szczególnie w gospodarce związanej z użytkowaniem zasobów przyrodniczych i wprowadzenia ograniczeń w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów.