Gminy, utrzymanie czystości i porządku

Art. 3 pkt 9)

udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o:

A) PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU DANEJ GMINY, ZAWIERAJĄCE FIRMĘ, OZNACZENIE SIEDZIBY I ADRES ALBO IMIĘ, NAZWISKO I ADRES PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI:

- Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach: Miejscowość: Korzonek, Ulica: Korzonek 98, Kod pocztowy: 24-274

- PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. K.: Miejscowość: Konopiska, Ulica: Przemysłowa 7, Kod pocztowy: 42-274

- REMONDIS sp. z o.o.: Miejscowość: Warszawa, Ulica: Zawodzie 18, Kod pocztowy: 02-981

- WYWÓZ NIECZYSTOŚCI ORAZ PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH: Miejscowość: Częstochowa, Ulica: Bór 169, Kod pocztowy: 42-202

- STRACH I SYNOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:

Miejscowość: Częstochowa, Ulica: Bór 169, Kod pocztowy: 42-202

- EKO-SYSTEM BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA: Miejscowość: Konopiska, Ulica: Przemysłowa 7, Kod pocztowy: 42-274

- FCC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:

Miejscowość: Zabrze, Ulica: ul. Lecha 10, Kod pocztowy: 41-800

- Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Bajor: Miejscowość: Wancerzów, Ulica: Sadowa  10, Kod pocztowy: 42-244

- PBI SPÓŁKA JAWNA SŁAWOMIR BEŁTOWSKI, TOMASZ RYŚ: Miejscowość: Częstochowa, Ulica: Aleja Pokoju 48, Kod pocztowy: 42-200

B) MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU DANEJ GMINY NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA:

- Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. Miejscowość: Sobuczyna, Ulica: Konwaliowa 1, Kod pocztowy: 42-263 - zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

- Instalacja MBP PZOM Strach Sp. z o.o. Sp.k. Miejscowość: Konopiska, Ulica: Przemysłowa 7, Kod pocztowy: 42-274 - zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

- Instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów Dobra Energia: Miejscowość: Jędrzejów, Ulica: Głowackiego 87, Kod pocztowy: 28-300 – zagospodarowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne

- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: Miejscowość: Zawiercie, Ulica: Podmiejska 53, Kod pocztowy: 42-400

- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sobuczynie: Miejscowość: Sobuczyna, Ulica: Konwaliowa 1, Kod pocztowy: 42-263 - zagospodarowanie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipiu Śląskim: Miejscowość: Lipie Śląskie, Ulica: Cegielniana 22, Kod pocztowy: 42-700 - zagospodarowanie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

C) OSIĄGNIĘTYM PRZEZ GMINĘ ORAZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE NA PODSTAWIE UMOWY Z WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI, W DANYM ROKU KALENDARZOWYM, WYMAGANYM POZIOMIE PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I RECYKLINGU, POZIOMIE SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZWANYM DALEJ „POZIOMEM SKŁADOWANIA”, ORAZ POZIOMIE OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA:

- Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia -
19,26 %

- poziom składowania 2020 - 16,84 %

- poziom składowania 2021 - 12,97 %

- Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 9,66 %

D) PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZAWIERAJĄCE:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych prowadzony jest przez Urząd Gminy Miedźno ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno. Odpady bezpośrednio od mieszkańca przyjmuje pracownik Urzędu Gminy Miedźno – Zbigniew Lis.

Za transport i zagospodarowanie tych odpadów odpowiedzialna jest firma Remondis
Sp. z o. o. oddział w Częstochowie, ul. Radomska 12.

- adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy wraz ze wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów oraz dni i godzin ich przyjmowania,

Gmina Miedźno prowadzi punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych pod adresem ul. Wł. Jagiełły 17, 42-120, na którym we wtorki od 10:00 do 16:00 przyjmowane są następujące odpady:

1) papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz

bioodpady;

2) odpady niebezpieczne;

3) przeterminowane leki i chemikalia;

4) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;

5) zużyte baterie i akumulatory;

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

7) meble i inne odpady wielkogabarytowych;

8) zużyte opony;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe.

E) ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2015 R. O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM (DZ.U. Z 2020 R. POZ. 1893, Z 2021 R. POZ. 2151 ORAZ Z 2022 R. POZ. 974), ZAWIERAJĄCE:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Bajor BOWI ul. Ogrodowa 64a, 42-202 Częstochowa    tel. 34/374 03 19, 34/374 03 20

- adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy,

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektroniczny mieszkańcy mogą dostarczać własnym staraniem na PSZOK, ul. Wł. Jagiełły 17, 42-120 Miedźno we wtorki od 10:00 do 16:00.

F) ADRESACH PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUB ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA TAKICH ODPADÓW, JEŻELI NA OBSZARZE GMINY SĄ POŁOŻONE GOSPODARSTWA ROLNE;

Nazwa podmiotu

Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów

Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy

Dodatkowe informacje

Firma Handlowo - Usługowa "Szymon" Szymon Kożdoń

ul. Lechonia 25 m 3,
42-229 Częstochowa

folia po sianokiszonce, worki po nawozach

516 703 128

Koszt odbioru odpadów ponosi mieszkaniec. Podmiot odbiera odpady w proponowanym przez mieszkańca miejscu.

KON-WIT

ul. Częstochowska 7A,

42-350 Koziegłowy

opony od maszyn rolniczych

696 023 333

Mieszkaniec dostarcza odpady własnym staraniem oraz musi dokonać opłaty za przyjęcie odpadów.

RECYKL S.A.

ul. Letnia 3, 63-100 Śrem

opony od maszyn rolniczych

667 955 563

Mieszkaniec dostarcza odpady własnym staraniem oraz musi dokonać opłaty za przyjęcie odpadów.

obrazek przedstawia możliwości wykorzystania styropianu

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej

Wypełniając obowiązek zapisany w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej przedstawiono poniżej wykaz działań podjętych w Gminie Miedźno w latach 2015 - 2021, których celem jest poprawa efektywności energetycznej.

- wykonywanie sukcesywnej termomodernizacji obiektów należących do gminy, np.

2018 r. – 2020 r. Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła na biomasę w Zespole Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie.

2021 r.-2022 r. Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły (z lokalami mieszkalnymi) w Izbiskach 85 wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską w tym wykonanie termomodernizacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

2021 r. – 2022 r. Realizacja inwestycji pn. Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła na biomasę w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej.

- dokonywanie zakupów instalacji charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji, np.

2016 r. – 2017 r.Przebudowa drogi gminnej w Ostrowach nad Okszą ul. Kasztanowa w tym wykonanie nowego oświetlenia ulicznego typu LED.

2018 r. Przebudowa ul. Elizy Orzeszkowej w Miedźnie w tym wykonanie nowego oświetlenia ulicznego typu LED.

2019 r. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ostrowy nad Okszą: ul. Sosnowej, ul. Akacjowej, ul. Tartakowej w tym wykonanie nowego oświetlenia ulicznego typu LED.

2019 r. Realizacja inwestycji pn. Rozbudowa dróg gminnych: ul. Dębowej, ul. Ogrodowej, ul. Polnej, ul. Sosnowej w Miedźnie w systemie zaprojektuj i wybuduj w tym wykonanie nowego oświetlenia ulicznego typu LED.

2020 r. Przebudowa dróg gminnych w Ostrowach nad Oksza ul. Szkolna i Przedszkolna w tym wykonanie nowego oświetlenia ulicznego typu LED.

2020 r. Wykonano 7 instalacji ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj o łącznej mocy 164,97 kWp.

2020 r. Przebudowa i rozbudowa ul. gen. Juliana Filipowicza w Miedźnie oraz skrzyżowania DG nr 656014 S i 656061 S w Kołaczkowicach w tym wykonanie nowego oświetlenia ulicznego typu LED.

2021 r. Realizacja inwestycji pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zostanie wykonane nowe oświetlenie typu LED.

2021 r. Przebudowa wraz z rozbudową dróg gminnych: ul. Brzozowa, ul. Leśna, ul. Cicha oraz ul. Bór w Ostrowach nad Okszą w tym wykonanie nowego oświetlenia ulicznego typu LED.

2021 r. –2022 r. Realizacja inwestycji pn. Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła na biomasę w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej w tym wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,4 kWp.

- dokonywanie wymiany urządzeń na nowe, o niskim zużyciu energii i niskich kosztach eksploatacji, np.

2018 r.-2020 r. wykonano wymianę oświetlenia zewnętrznego budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie na energooszczędne oświetlenie typu LED.

2021 r.-2022 r. wykonano wymianę oświetlenia w części budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej na energooszczędne oświetlenie typu LED.

Zmiana firmy odbierajacej odpady komunalne

obrazek przedstawia informację odnośnie zmiany firmy odbierajacej odpady komunalne od mieszkańców

Wykaz punktów zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolny

Zgodnie z z art. 3 ust. 2 pkt 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) gmina udostępnia na swojej stronie internetowej informację o adresach punktów zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne. W związku z powyższym, poniżej znajduje się lista punktów, w których przyjmowane są odpady powstające w gospodarstwach rolnych:

 

Nazwa podmiotu

Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów

Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy

Dodatkowe informacje

Firma Handlowo - Usługowa "Szymon" Szymon Kożdoń

ul. Lechonia 25 m 3,
42-229 Częstochowa

folia po sianokiszonce, worki po nawozach

516 703 128

Koszt odbioru odpadów ponosi mieszkaniec. Podmiot odbiera odpady w proponowanym przez mieszkańca miejscu.

KON-WIT

ul. Częstochowska 7A,

42-350 Koziegłowy

opony od maszyn rolniczych

696 023 333

Mieszkaniec dostarcza odpady własnym staraniem oraz musi dokonać opłaty za przyjęcie odpadów.

RECYKL S.A.

ul. Letnia 3, 63-100 Śrem

opony od maszyn rolniczych

667 955 563

Mieszkaniec dostarcza odpady własnym staraniem oraz musi dokonać opłaty za przyjęcie odpadów.

Szczepienia lisów wolno żyjących w 2020 r. na terenie województwa śląskiego

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 12 - 30 września 2020 r. na terenie województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących.

Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice - Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości około
200 metrów, na obszarze woj. śląskiego o powierzchni 7316 km2.
W 2020 r. z akcji szczepienia na terenie woj. śląskiego zostały wyłączone następujące obszary:

 • gminy: Blachownia, Kłomnice, Kruszyna, Mykanów i Rędziny w powiecie częstochowskim;
 • gminy: Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś, w powiecie gliwickim;
 • powiat kłobucki;
 • gminy: Ciasna, Herby, Kochanowice, Lubliniec i Pawonków w powiecie lublinieckim;
 • powiat raciborski;
 • gmina: Krupski Młyn w powiecie tarnogórskim;
 • gmina: Lubomia w powiecie wodzisławskim.

Łącznie na terenie województwa śląskiego podczas akcji szczepienia przeciwko wściekliźnie zostanie wyłożonych 146320 dawek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km2). Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi np. pola, łąki, ogródki działkowe. Jednocześnie w Parku Śląskim w Chorzowie (dawniej Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka) zostanie ręcznie wyłożonych dodatkowo 160 dawek szczepionki.

Przynęta, w której zatopiona jest szczepionka, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty jest wyczuwany przez lisy z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, dochodzi do zaszczepienia lisa w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową lisa.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa śląskiego o nie podnoszenie szczepionek. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa.

Jednocześnie przypomina się, iż przez okres dwóch tygodni po przeprowadzeniu akcji szczepienia nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (np. lasy, pola, łąki).

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem medycyny informując go o tym fakcie.
Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem te części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.

Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie sprawdziło się jako najskuteczniejsza metoda zwalczania wścieklizny w Europie.

Akcje wykładania szczepionek przeciwko wściekliźnie w województwie śląskim odbywają się od 1995 r.

Akcje szczepienia lisów wolno żyjących finansowane są z rezerwy budżetu państwa oraz współfinansowane przez Unię Europejską.

Dodatkowo informuję o liczbie przypadków wścieklizny stwierdzonych na terenie województwa śląskiego w latach 2003 - 2019:

·         w 2003 roku 1 przypadek wścieklizny u zwierząt dzikich,

·         w 2004 roku 2 przypadki wścieklizny u zwierząt,

·          w 2005 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

·         w 2006 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,

·          w 2007 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

·         w 2008 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

·          w 2009 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

·          w 2010 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

·         w 2011 roku 1 przypadek wścieklizny u lisa wolno żyjącego,

·          w 2012 roku 1 przypadek wścieklizny u psa,

·          w 2013 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

·         w 2014 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

·         w 2015 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

·         w 2016 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

·         w 2017 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,

·          w 2018 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

·         w 2019 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny.

 

Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 615.

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od dnia 23.06.2020 roku obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

obrazek przedstawia nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu Gminy Miedzno

Miedźno, 08.06.2020 r.

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 56) w dniach 25.05.2020 r. – 25.07.2020 r.  w Urzędzie Gminy Miedźno w pokoju 14, w godz. 9:00 – 14:00 zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekt uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu Gminy Miedźno.

Jednocześnie informuję, że:

 

 1. W okresie 30 dni od daty wyłożenia Pupul do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 21 ust 5 ustawy o lasach).
 2. Dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień 20.02.2020 r.
 3. Wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzania lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego.
 4. Poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych.
 5. Nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls).
 6. Wersja elektroniczna dostępna jest również do pobrania na stronie internetowej gminy.

R O D O
Borowa-mapa przeglądowa
Izbiska-mapa przeglądowa
Kołaczkowice-mapa przeglądowa
Mazówki-mapa przeglądowa
Miedźno-mapa przeglądowa
Mokra-mapa przeglądowa
Ostrowy-mapa przeglądowa
Suchany-mapa przeglądowa
Wapiennik-mapa przeglądowa
Formularz uwag
Ogłoszenie

Leśnicy będą zwalczać chrabąszcze

mapa pól zabiegowych ograniczająca chrabąszcze

Nadleśnictwo Kłobuck informuje, że w I i II dekadzie maja br. zostaną przeprowadzone zabiegi ograniczające masowe występowanie chrabąszczy na terenach leśnych leśnictwa: Rębielice

Zabiegi wykonane zostaną preparatem MOSPILAN 20 SP przy użyciu agrolotniczej aparatury ULV (ultraniskoobjętościowej). Pola zabiegowe znajdują się na terenie lasów położonych w sąsiedztwie miejscowości Kamieńszczyzna, Izbiska Małe, Izbiska Duże, Miedźno, Mokra, Rębielice Królewskie, Zawady.

Powierzchnie na których prowadzone będą zabiegi, oznaczone zostaną tablicami ostrzegawczymi.

Wszelkie informacje nt. powodu, celu i metody zabiegu ochronnego dostępne są na stronie internetowej Nadleśnictwa Kłobuck.

Zasady prawidłowej segregacji odpadów

KOLOR POJEMNIKA/ WORKA

NALEŻY WRZUCAĆ:

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

ZIELONY POJEMNIK- SZKŁO

butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców);

 

ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, luster, szkła okularowego, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek;

ŻÓŁTY WOREK- METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów),  plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, puszki po żywności, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, kartonów po mleku i napojach;

opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, butelek i pojemników z zawartością, zużytych baterii i akumulatorów, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, puszek i pojemników po farbach i lakierach, tekstyliów i obuwia, plastikowych zabawek;

NIEBIESKI WOREK- PAPIER

opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), gazety, czasopisma, katalogi, ulotki, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe;

ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych, naczyń jednorazowych, kartonów po mleku i napojach;

BRĄZOWY KOSZ- BIOODPADY

odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, niezaimpregnowane drewno, gałęzie drzew i krzewów, resztki jedzenia;

kości i odchodów zwierząt, oleju jadalnego, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych);

KOSZ NA POPIÓŁ

zimny popiół z palenisk;

odpadów zmieszanych, odpadów niebezpiecznych, szkła, metali i tworzyw sztucznych, papieru, odpadów biodegradowalnych;

CZARNY POJEMNIK- ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

 

Informujemy, że mieszkańcy gminy zobowiązani są do samodzielnego zakupu worków na odpady segregowane. Worki, które należy zakupić będą dostępne
w miejscowych sklepach i powinny spełniać następujące normy:

1. Pojemność 120 litrów i kolor żółty dla odpadów z metali i tworzyw sztucznych

2. Pojemność 120 litrów i kolor niebieski dla odpadów z papieru

 

Zgodnie z art. 10.2. Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach- kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.

Prawidłowa Segregacja Odpadów

prawidłowa segregacja

INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE WYCINKI DRZEW

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów.

Nowe przepisy określają wyjątki od konieczności uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Obecnie zezwolenie na usunięcie zieleni nie jest wymagane m.in. w odniesieniu do:

 • drzew lub krzewów (bez względu na wymiary i gatunek), które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2,
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm (dotyczy topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) oraz 50 cm (dotyczy pozostałych gatunków drzew).

Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, że nowelizacja ustawy nie zwalnia
z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej. Tutaj nadal obowiązują dotychczasowe zasady.

Ponieważ tereny pokryte roślinnością, są nierzadko miejscem występowania różnych gatunków ptaków (w tym przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000), przy planowaniu wycinki zieleni szczególną uwagę należy zwrócić na terminy jej prowadzenia. Zgodnie
z art. 52 ustawy o ochronie przyrody okres lęgowy ptaków w Polsce trwa od 1 marca do
15 października. W tym terminie usuwanie wszelkiej roślinności winno być prowadzone
z dużą rozwagą, po uprzednim przeprowadzeniu dokładnej kontroli zieleni przez specjalistę ornitologa lub osobę legitymującą się wykształceniem lub odpowiednim doświadczeniem do pełnienia nadzoru przyrodniczego, w celu wykluczenia zasiedlenia jej przez chronione gatunki ptaków.

Uzyskania zezwolenia nie wymaga jedynie usuwanie w terminie od 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, kiedy wynika to ze względów bezpieczeństwa lub względów sanitarnych. Poza wymienionymi przypadkami, przed usunięciem drzewa stanowiącego siedlisko chronionych ptaków, w dalszym ciągu każdorazowo należy uzyskać zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Nieprzestrzeganie bądź naruszenie któregokolwiek z zakazów lub ograniczeń obowiązujących w stosunku do ptaków objętych ochroną gatunkową, w tym niszczenie ich gniazd w okresie lęgowym, stanowi wykroczenie (art. 131 pkt 14 ww. ustawy o ochronie przyrody).

Wycinka w obszarach Natura 2000

Należy pamiętać, że w obszarach Natura 2000 nie ma z góry narzuconych zakazów, obowiązuje tu jedynie jedna zasada: niepodejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w istotny sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.

Badając wpływ planowanej wycinki na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, pomoce będą plany zadań ochronnych ustanawiane dla tych obszarów. Ma to duże znaczenie, w szczególności w przypadku obszarów specjalnej ochrony ptaków. Usuwanie zieleni w tych obszarach może się bowiem wiązać z uszczupleniem miejsc lęgów, żerowania, odpoczynku na trasach przelotu itp. istotnych z punktu widzenia przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000.

Jednocześnie zaznaczenia wymaga fakt, iż prawo do wycinki drzewa bez zezwolenia nie dotyczy pomników przyrody rosnących na prywatnych posesjach. W takich sytuacjach konieczne jest przeprowadzenie obowiązującej dotychczas procedury, związanej ze zniesieniem formy ochrony przyrody (uzgadnianej z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska). Ponadto kompetencje regionalnych dyrekcji ochrony środowiska pozostają bez zmian w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w granicach rezerwatu przyrody.

Zmieniły się natomiast zasady wycinki drzew w pasie drogowym - od 1 stycznia 2017 roku nie ma obowiązku ich uzgadniania z regionalnym dyrektorem.

  Mapa monitoringu jakości powietrza

  Informujemy, że bieżące dane dotyczące jakości powietrza w województwie śląskim są dostępne pod adresem Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniepowietrze.katowice.wios.gov.pl

   

   

  Nie pal śmieci! Segreguj!

  Gospodarka odpadami - zasady segregacji

  Oświadczenie dla składających deklarację zmieniąjące ilość osób zamieszkujących daną posesję oraz dla osób przebywających sezonowo na terenie Gminy Miedźno.

  Prosimy Państwa o składanie oświadczeń i zawarciu w nich prawdziwych danych osobowych. W innym przypadku, czyli za składanie fałszywych danych, grozi odpowiedzialność karna.

  Zapoczątkowuje pobieranie plikuWięcej informacji w załączniku.

  Informacja Urzędu Gminy Miedźno

  KSIĄŻECZKI OPŁAT ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

  DOSTĘPNE BĘDĄ W URZĘDZIE GMINY MIEDŹNO OD 9 CZERWCA 2014 R.

  Odbiór odpadów zmieszanych i odpadów selektywnych
  będzie odbywał się w jednym dniu.

  Nieodpłatna zbiórka odpadów zawierających azbest

  Informujemy, że na terenie Gminy Miedźno będzie prowadzona nieodpłatna zbiórka odpadów zawierających azbest, tj. płyty faliste cementowo-azbestowe, płyty płaskie cementowo-azbestowe. Odbiór odpadów należy zgłosić osobiście w Urzędzie Gminy w Miedźnie, pokój nr 11, pierwsze piętro. Odpady powinny być złożone na paletach i zgromadzone w jednym dostępnym dla dużych pojazdów miejscu na terenie posesji.  Dodatkowych informacji udziela:

  Pani Anna Grabowska-Graj,

  nr telefonu: 34 317 80 10

   

  Pliki do pobrania:

  Zapoczątkowuje pobieranie plikuWniosek o uczestnictwo

  Zasady Segregacji Odpadów

  Zasady segregacji odpadów
  Zasady segregacji odpadów.