Konsultacje projektu uchwały

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miedźno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020 - 2024

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 6 listopada 2019 r. do 15 listopada 2019 r. publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Miedźno w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miedźno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2024. Projekt ten stanowi załącznik do zarządzenia nr 100/2019 z dnia 31 października 2019 r.

Uwagi do projektu uchwały należy przekazać w formularzu dołączonym do zarządzenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: [email protected] Uwagi, które wpłyną po dniu 15 listopada 2019 r. nie będą rozpatrywane. Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Do góry