Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Miedźno

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 21 listopada 2020 r. do 1 grudnia 2020 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Miedźno.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 91/2020 Wójta Gmina Miedźno z dnia 16 listopada 2020 r.

Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do zarządzenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: [email protected] Uwagi, które wpłyną po dniu 1 grudnia 2020 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Do góry