Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miedźno na dofinansowanie budowy studni wierconych w 2020 r.

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 18 maja 2020 r. do 28 maja 2020 r. publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miedźno na dofinansowanie budowy studni wierconych w 2020 r.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 45/2020 z dnia 8 maja 2020 r.;

Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do zarządzenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: [email protected] Uwagi, które wpłyną po dniu 28 maja 2020 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Do góry