Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 28 listopada 2022 r. do 11 grudnia 2022 r. publiczne konsultacje projektów uchwał Rady Gminy w sprawie:

- w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 97/2022 z dnia 21 listopada 2022 r.;

Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do zarządzenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: [email protected]. Uwagi, które wpłyną po dniu 11 grudnia 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 października 2010 r.

Do góry