Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie

 Wójt Gminy Miedźno ogłasza konkurs na stanowisko 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie

 

Organ prowadzący szkołę:

Gmina Miedźno ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno

 

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Zespół Szkolno–Przedszkolny w Miedźnie ul. Szkolna 1, 42-120 Miedźno

 

       I.    Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597).

    II.    Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który łącznie spełnia następujące wymagania:

1.  posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole;

2.  ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3.      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4.  uzyskał:

a)   co najmniej bardzo dobrą ocenę w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)  pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)   w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5.  spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6.  ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7.  nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art.  276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8.      nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9.      nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10.  nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.);

11.  w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej oraz spełnia wymagania określone w II pkt 2-11 niniejszego ogłoszenia.

 III.    Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która łącznie spełnia następujące wymagania:

1.  posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2.  posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3.  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4.  nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5.  spełnia wymagania określone w II pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

  IV.    Wymagane dokumenty:

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), oferta osoby przystępującej do konkursu musi zawierać:

1.  uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie;

2.  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację
o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo stażu pracy dydaktycznej –
w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3.  oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

-  imię (imiona) i nazwisko,

-  datę i miejsce urodzenia,

-  obywatelstwo,

-  miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4.  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;

5.  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego
z zakresu zarządzania oświatą;

6.  w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

-   dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019r., poz. 1480), lub

-   dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

-   dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

7.  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8.  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9.  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440);

11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.;

12.  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

13.  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14.  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.);

15.   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

16.  oświadczenie, że kandydat zapoznał się z klauzurą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

     V.  Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą
i własnoręcznie podpisane, a każda strona parafowana.

Na żądanie komisji konkursowej, kandydaci obowiązani są przedłożyć oryginały dokumentów, których kopie zawiera oferta.

  VI.   Termin i sposób składania ofert.

Oferty zawierające komplet dokumentów należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Miedźno (pok. 11), drogą pocztową (decyduje data wpływu) lub osobiście, w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie ”,
w terminie do dnia 16 października 2019 r. do godz. 1530.

W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będę rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Miedźno.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Kandydat zgłasza się do konkursu z dokumentem tożsamości.

VII.    Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Miedźno z siedzibą
w Miedźnie przy ul. Ułańska 25, dane kontaktowe: tel. 34 317 80 10 adres email: [email protected]

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych): e-mail: [email protected]

3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie, ul. Szkolna 1, 42-120 Miedźno w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji do pracy na stanowisku dyrektora w zespole szkolno-przedszkolnym, oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego i wyboru odpowiedniej osoby na stanowisko dyrektora zespołu szklono-przedszkolnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c orazart. 9 ust. 2 lit. a i lit. b RODO.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-  Przepis prawa art. 221 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) oraz art. 63 ust. 1, 4 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz  § 1 ust. 2 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), które określają dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu i powołania na stanowisko dyrektora szkoły;

-    ni/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych, jeżeli przekazywane są dane inne niż wynikają z przepisu prawa;

Administrator Pani/Pana dane będzie przetwarzał wyłącznie dla celów związanych z prowadzonym konkursem i ewentualnym powierzeniem stanowiska dyrektora w przypadku gdy zostanie Pani/Pan wyłoniona/y w wyniku tego konkursu jako kandydat.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, a także przez okres 2 miesięcy po zakończeniu konkursu.
W przypadku, gdy w wyniku konkursu nie zostanie wyłoniony kandydat na stanowisko dyrektora, Pani/Pana dane po upływie 2 miesięcy zostaną zniszczone, natomiast w przypadku gdy zostanie Pani/Panu powierzone stanowisko dyrektora, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą: komisji konkursowej oraz podmiotowi świadczącemu pomoc prawną Administratorowi, a także innym podmiotom wynikającym z przepisów prawa.

7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8.  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a brak ich podania lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie przed zakończeniem konkursu uniemożliwi udział w konkursie.

12. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych.

13. Administrator Danych Osobowych nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w jakim dane osobowe zostaną zebrane.

                                                          

                                                                                                             

 

 

Do góry