Ogłoszenie o naborze

na stanowisko pomocnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie

 

JEDEN ETAT NA STANOWISKU PRACOWNIK SOCJALNY - UMOWA NA ZASTĘPSTWO

I. Wymiar czasu pracy: 1 etat (zastępstwo)

II. Wymagania niezbędne:

posiadanie wykształcenia zgodnego z zapisami ustawy o pomocy społecznej,

posiadanie obywatelstwa polskiego,

korzystanie z pełni praw publicznych,

niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy

nieposzlakowana opinia.

III. Wymagania dodatkowe:

znajomość przepisów prawa regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem pracy,
w tym z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego,

mile widziane doświadczenie zawodowe,

samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

umiejętność współpracy w zespole,

komunikatywność, odporność na sytuacje stresowe,

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

prowadzenie niezbędnej dokumentacji z zakresu wymienionych wyżej postępowań,

dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia
z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

zawieranie, prowadzenie kontraktów socjalnych,

realizowanie procedur związanych z realizacją Niebieskiej Karty,

prowadzenie pracy socjalnej,

udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa
w realizacji tych zadań,

udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

V. Warunki pracy na stanowisku:

forma zatrudnienia -pełny etat, umowa o pracę na zastępstwo (na czas nieobecności pracownika w związku z długotrwałym zwolnieniem)

praca w budynku Urzędu Gminy Miedźno w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze. Praca
w pomieszczeniach oraz w terenie w miejscu zamieszkania klientów.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty:

list motywacyjny,

CV,

kwestionariusz osobowy,

kserokopie świadectw pracy,

kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku pracownik socjalny,

oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
z pełni praw publicznych,

kserokopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych, które chcą skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji (wzór do pobrania w załączniku)

VIII. Miejsce, termin i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i złożone osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie, przy ul. Ułańskiej 25
w punkcie kancelaryjnym lub przesłane pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Ułańska 25

42-120 Miedźno

w terminie do dnia 15.11.2019 r. do godz.10.00

w zaklejonej kopercie, na której należy napisać imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko – pracownik socjalny”.

Aplikacje niekompletne, lub które wpłyną do Ośrodka po wskazanym terminie (decyduje data wpływu do Ośrodka), nie będą rozpatrywane.

IX. Postępowanie rekrutacyjne:

1) Kandydaci spełniający wymogi formalne i dopuszczeni do dalszego etapu naboru otrzymują telefoniczną informację o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

2) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miedźnie przy ul. Ułańskiej 25.

3) Dokumenty aplikacyjne osób, które nie spełniły wymagań formalnych i nie zostały zakwalifikowane do dalszego etapu naboru lub były nieobecne zostaną trwale zniszczone po upływie 1 miesiąca od zakończenia naboru.

4) Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz
z tłumaczeniem.

Do góry