Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDŹNIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO POMOCNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDŹNIE

JEDEN ETAT NA STANOWISKU PRACOWNIK SOCJALNY UMOWA NA ZASTĘPSTWO

I. Wymiar czasu pracy: 1 etat (zastępstwo)

II. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie wykształcenia zgodnego z zapisami ustawy o pomocy społecznej,
 2. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 3. korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy
 7. nieposzlakowana opinia.

III. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawa regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem pracy,
 2. w tym z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz  kodeksu postępowania administracyjnego,
 3. mile widziane doświadczenie zawodowe,
 4. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 5. umiejętność współpracy w zespole,
 6. komunikatywność, odporność na sytuacje stresowe,

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 2. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z zakresu wymienionych wyżej postępowań,
 3. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia  z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 4. zawieranie, prowadzenie kontraktów socjalnych,
 5. prowadzenie pracy socjalnej,
 6. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 7. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

V. Warunki pracy na stanowisku:

 1. forma zatrudnienia -pełny etat, umowa o pracę na zastępstwo (na czas nieobecności pracownika w związku z długotrwałym zwolnieniem)
 2. praca w budynku Urzędu Gminy Miedźno w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze. Praca w pomieszczeniach oraz w terenie w miejscu zamieszkania klientów.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku pracownik socjalny,
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. kserokopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych, które chcą skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

11.  podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych       w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji (wzór do pobrania w załączniku)

VIII. Miejsce, termin i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i złożone osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie, przy ul. Ułańskiej 25 w punkcie kancelaryjnym lub przesłane pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Ułańska 25

42-120 Miedźno

w terminie do dnia 10.11.2022 r. do godz.12.00

w zaklejonej kopercie, na której należy napisać imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko – pracownik socjalny”.

Aplikacje niekompletne, lub które wpłyną do Ośrodka po wskazanym terminie (decyduje data wpływu do Ośrodka), nie będą rozpatrywane.

IX. Postępowanie rekrutacyjne:

1) Kandydaci spełniający wymogi formalne i dopuszczeni do dalszego etapu naboru otrzymują telefoniczną informację o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

2) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie przy ul. Ułańskiej 25.

3) Dokumenty aplikacyjne osób, które nie spełniły wymagań formalnych i nie zostały zakwalifikowane do dalszego etapu naboru lub były nieobecne zostaną trwale zniszczone po upływie 1 miesiąca od zakończenia naboru.

4) Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Miedźno, 24.10.2022

p. o. Kierownika                                                                                                                                  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie

(-) Grażyna Makles

Do góry